Bibliographies des revues libérales

Bibliografie
van de liberale tijdschriften
Bibliographie
des revues libérales
Le Flambeau (1918-1976)
Registers opgemaakt door
Tables générales établies par
Marcel Bots
Inleiding
Het eerste nummer van Le Flambeau, Revue belge des questions politiques, verscheen als clandestien tijdschrift onder de Duitse bezetting op 15 april 1918. Kort daarvóór (3 maart 1918) was, na de ineenstorting van het Russische front, de vrede van Brest-Litowsk getekend en was aan het westelijk front het Kaiseroffensief begonnen, dat een definitieve wending moest geven aan de Eerste Wereldoorlog en een Duitse vrede moest afdwingen. Aanvankelijk leek dit offensief succesrijk te verlopen en, voor het eerst sinds lang, dreigde het moreel van de Belgische bevolking te wankelen.
In deze benarde omstandigheden wilden de oprichters van het tijdschrift het dreigende defaitisme bestrijden en de bevolking een hart onder de riem te steken door te wijzen op de redenen tot hoop, die zij vooral zagen in de nakende ontbinding van de Donau-monarchie.
Wie waren die oprichters ? Gezien zij op de hele verdere geschiedenis van Le Flambeau een zo persoonlijk stempel hebben gedrukt, past het hen even voor te stellen.
Het waren drie vrienden die verbonden waren door een « communauté de pensée et de goût »: Anatole Muhlstein, Henri Grégoire en Oscar Grojean.
Vreemd genoeg was de eigenlijke initiatiefnemer, Anatole Muhlstein (1889-1957) (1), niet eens een Belg. « Homme de lettres » van Joods-Poolse origine (2), was hij van uit Genève naar Brussel gekomen om er aan de U.L.B. cursussen in de filosofie te volgen. Muhlstein was een Poolse patriot, die reeds in zijn vaderland ervaring had opgedaan met het uitgeven van sluikbladen; hij was trouwens om die reden in Russische gevangenschap terechtgekomen.
Na de oorlog zou hij vanaf mei 1919 in dienst worden genomen door het Poolse gezantschap te Brussel; hij was daartoe door Paul Hymans aanbevolen geworden bij de Poolse delegatie op de vredesconferentie van Versailles. Tot augustus 1919 bleef hij deel uitmaken van het directiecomité van Le Flambeau. Hij verliet dit, nadat het maandblad een zekere sympathie had laten blijken voor de annexionistische ideeën van de dichter Pierre Nothomb en daardoor impliciet kritiek had uitgeoefend op het voorzichtige beleid terzake van Paul Hymans. In 1925 maakte hij deel uit van de Poolse delegatie op de conferentie van Locarno en ook nadien was hij herhaaldelijk lid van de Poolse afvaardiging op de vergaderingen van de Volkenbond. Vanaf 1 mei 1930 werd hij overgeplaatst naar de Parijse ambassade, waar hij een belangrijke rol speelde tot aan de benoeming van Lukasiewicz tot
(1) Henri Grégoire noemt hem in zijn « In Memoriam » (Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 740) « le véritable fondateur du Flambeau », de man « auquel nous devons l’étincelle créatrice qui anima pour toujours l’humble clandestin de 1917-1918 ».
(2) Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 746.
ambassadeur (3). Uit zijn functie bij de ambassade nam hij echter ontslag uit onvrede met het beleid van zijn minister van Buitenlandse Zaken Jozef Beck, en nam de Franse nationaliteit aan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich onmiddellijk aansloot bij generaal de Gaulle, en waar hij opnieuw de eveneens naar de U.S.A. uitgeweken Henri Grégoire ontmoette. Na het beëindigen van de oorlog vestigde hij zich weer te Parijs; tot aan zijn dood in 1957 werkte hij regelmatig mee aan Le Flambeau en na 1950 trad hij opnieuw tot het directiecomité toe.
Zo Anatole Muhlstein de eerste initiatiefnemer was tot de oprichting van Le Flambeau, dan zou Henri Grégoire (4) er toch de spilfiguur en de verantwoordelijke uitgever van worden.
Geboren te Huy in 1881 had Henri Grégoire van 1898 tot 1902 klassiek filologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Luik en daarna met een reisbeurs te München en te Berlijn. Kort daarop vertrok hij als secretaris van de commissie die in opdracht van Leopold II een onderzoek moest instellen naar de misbruiken bij de exploitatiemethoden in de Onafhankelijke Congostaat. De commissie erkende het bestaan van misbruiken (5), waardoor haar leden in ongenade vielen bij de koning, hetgeen beslist niet gunstig was voor een mogelijke carrière.
Henri Grégoire vertrok daarop naar het St.-Catharina-klooster aan de Sinaï-berg, waar hij wetenschappelijk onderzoek verrichtte. Van 1906 tot 1909 was hij lid van de École française d’Athènes, van waaruit hij Klein-Azië en de Zwarte Zee-kusten bereisde. In 1909 keerde hij naar België terug. In datzelfde jaar huwde hij te Parijs met een Française, Suzanne Quesnel, en
(3) Szembek, Jean, Journal 1933-1939, Parijs, s.d. « Parmi ces diplomates…, il faudrait mentionner avant tout M. Muhlstein, conseiller à l’ambassade de Pologne, chef virtuel de cette ambassade jusqu’au moment de la nomination au poste d’ambassadeur de M. Lukasiewicz », geciteerd in: Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 742. Muhlstein ontpopte zich tot een groot kenner van de Franse verhoudingen en een specialist in Joodse aangelegenheden. Dit laatste had hij te danken aan zijn situatie binnen het cosmopolitische bankwezen. Kort na zijn aankomst te Parijs was hij immers gehuwd met Diane de Rothschild en dank zij dit huwelijk werd zijn huis een bekend Parijs salon, waar tal van diplomaten en politici elkaar frequenteerden. Aldus was hij in staat om gedetailleerde en bijzonder goed geïnformeerde rapporten over de Franse opinie t.a.v. Polen over te maken aan het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken. (cf. Polski S_ownik Biograficzny, p. 313).
(4) Over Henri Grégoire, zie: Leroy-Molinghen, Alice, « Grégoire, Clément-Gustave Henri », in: Biographie Nationale, t. 44, 1985-1986, kol. 554-576; Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), « Hommage à Henri Grégoire », pp. 293-358; Goossens, Roger, « Henri Grégoire par un témoin de sa vie scientifique », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. IX (1949), pp. VII-XXIX; Abel, Armand, « In Memoriam Henri Grégoire », in: Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales, t. XVII (1963-1965), pp. 299-305.
(5) Over deze commissie en de rol van H. Grégoire hierin, zie: Stengers, Jean, « Le rôle de la Commission d’enquête de 1904-1905 au Congo », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. X (1950), pp. 701-726.
werd hij benoemd tot docent klassieke filologie aan de U.L.B.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten de Belgische universiteiten hun deuren en H. Grégoire werd lesgever aan het gemeentelijk atheneum van Sint-Gillis. Het was ook tijdens de Eerste Wereldoorlog dat hij kennis maakte met Anatole Muhlstein. Als klassiek filoloog, gespecialiseerd in de Byzantijnse geschiedenis en kultuur, voelde hij de noodzaak aan om grondig Russisch te kennen. Op aanraden van Paul Errera wendde hij zich tot Anatole Muhlstein, die aldus zijn leraar Russisch en Pools werd. Dit betekende het begin van een levenslange vriendschap.
Na de oorlog hervatte hij zijn lessen aan de U.L.B., waaraan hij tot aan zijn emeritaat verbonden bleef. Van 1925 tot 1928 verbleef hij echter te Kaïro, waar hij, op verzoek van Koning Fouad, de faculteit der Letteren inrichtte, een episode in zijn leven die hij later als tijdverlies beschouwde, maar tijdens dewelke hij toch in nauwer contact kwam met de wereld van de Islam (6). Terug in België richtte hij in 1930, samen met o.a. Jacques Pirenne het Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves op.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij te New York, waar hij, zoals gezegd, terug Anatole Muhlstein ontmoette, evenals Boris Souvarine, en waar hij de École Libre des Hautes Études oprichtte die van 1943 tot 1945 het tijdschrift Renaissance uitgaf (7).
Terug in België nam hij opnieuw de leiding van Le Flambeau op zich. Hij zou er de onvermoeibare bezieler van blijven tot aan zijn dood in 1964; hij had toen zijn twee mede-oprichters, Muhlstein en Grojean, verschillende jaren overleefd.
Henri Grégoire was een briljant geleerde van internationaal formaat, lid van verschillende academies, doctor honoris causa van tal van buitenlandse universiteiten, uitgever van hoogstaande wetenschappelijke vaktijdschriften, zoals Byzantion, de Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, La Nouvelle Clio. Daarnaast was hij uitermate sterk betrokken bij het eigen tijdsgebeuren, zowel nationaal als internationaal, niet enkel als toeschouwer, maar ook als geëngageerd polemist met een vlijm-scherpe en gevreesde pen. Zijn talent als journalist was reeds gebleken, toen hij gedurende de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog te Huy het dagblad L’Écho de la Guerre uitgaf, dat in maart 1915 door de Duitse bezetter werd verboden. In de clandestiene Flambeau zou hij van april tot november
(6) Cfr. Backvis, Cl., « Henri Grégoire et le monde slave », in: Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), p. 319 en Goossens, R., « H. Grégoire par un témoin de sa vie scientifique », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. IX (1949), p. XXII en ibid, n. l.
(7) Zie hierover: Cohen, Gustave: « Une grande institution belge: l’École libre des Hautes Études de New York », in: Le Flambeau, XXIV-XXXI (1940-47), pp. 418-427.
1918 publiceren onder de schuilnamen Fax, Taeda, Ephore, Scintilla en Lampadof. Ook tijdens het Interbellum en na de Tweede Wereldoorlog zou hij, zowel onder zijn eigen naam als onder verschillende schuilnamen tal van artikels publiceren in Le Flambeau.
Met de iets oudere, uit Verviers afkomstige Oscar Grojean (1875-1950), de derde man onder de oprichters (8), had Henri Grégoire kennis gemaakt tijdens hun studententijd te Luik, waar Grojean twee doctoraten, dat van klassieke en dat van Romaanse filologie, behaalde. Na hun studie waren hun wegen aanvankelijk uiteengegaan. Daar Grojean, evenals Grégoire, onder de katholieke regering geen betrekking van leraar in het middelbaar onderwijs kon krijgen, koos hij voor een baan aan de Koninklijke Bibliotheek, waaraan hij van 1901 tot 1921 verbonden was, eerst als vrijwillig medewerker, vervolgens als « employé de 2e classe » en « employé de 1ère classe » en ten slotte als « conservateur de la section du catalogue ». Blijkbaar moet ook Grojean tijdens de Eerste Wereldoorlog les gegeven hebben aan het atheneum van Sint-Gillis (9), waar hij terug Henri Grégoire ontmoette. « C’est dans la cour de l’athénée de Saint-Gilles-lez-Bruxelles que nous résolûmes, au mois de mars 1918, de faire paraître Le Flambeau clandestin », zo zou hij later getuigen (10).
Ook tussen Oscar Grojean en Henri Grégoire ontstond een sterke vriendschapsband. Zo zouden ook zij samen van 1925 tot 1928 verbonden zijn aan de universiteit van Kaïro, waar Grojean de bibliotheek inrichtte. Zij zouden samen tot aan de dood van Grojean in 1950 het directiecomité van Le Flambeau vormen (11).
(8) Over Oscar Grojean, zie: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), Huldenummer Oscar Grojean; Remy, F., Le personnel scientifique de la Bibliothèque Royale de Belgique 1837-1962, Bruxelles, 1962, pp. 67-68; Vauthier, Etienne, « Oscar Grojean », in: Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, 1950, t. XXI, n° 1, pp. 316-319.
(9) Cfr. Somerhausen, Marc, « Oscar Grojean professeur », in: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), p. 356.
(10) Le Flambeau, XXXIII, 2 (1950), « Manifestation Henri Grégoire. Discours de M. Oscar Grojean », p. 211.
(11) Enkel van april 1939 tot april 1940 behoorde Grojean niet tot dit comité; hij had ontslag genomen « pour convenances personnelles ». Was hij onder druk gezet door zijn hiërarchische oversten of door zijn minister ? (zie Le Flambeau, XXII, 4 (1939), pp. 475-477). Of school hier een meningsverschil met H. Grégoire achter ? Het nogal koele karakter van een opmerking in een voetnoot (Le Flambeau, XXII, 12 (1939), p. 745) zou dit kunnen laten vermoeden. Bij een recht op antwoord dat Oscar Grojean op 15 december 1939 had gestuurd naar het dagblad Le XXe Siècle en waarin hij schreef: « Je n’appartiens plus depuis longtemps à la direction de la Revue (bedoeld is Le Flambeau) » merkt H. Grégoire in een voetnoot droogjes op « exactement depuis le mois d’avril ». Volgens E. Bikerman, een oud-student van H. Grégoire was er « presque personne, même parmi ses amis, qui ne se soit au moins une fois brouillé avec Henri Grégoire » (geciteerd door A. Leroy-Molinghen in haar bijdrage over Henri Grégoire in de Biographie Nationale, t. 44, 1985-1986, kol. 561).
Na de Eerste Wereldoorlog was Grojean door minister Jules Destrée benoemd geworden tot directeur-generaal van het middelbaar onderwijs, ambt dat hij bekleedde tot juni 1940. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon hij, dank zij de relaties waarover hij als gewezen directeur-generaal beschikte, verschillende Joodse leraren en leerlingen beschermen en redden (12). Na de Tweede Wereldoorlog zou hij nog voorzitter worden van de Brusselse afdeling van de Association pour le Progrès Intellectuel de la Wallonie en maakte hij deel uit van de Conseil général des Amitiés Françaises. Hij overleed onverwacht op 7 juli 1950.
Tussen 15 april en 25 oktober 1918 verschenen er 7 nummers van Le Flambeau die, in 1919 samengebundeld, werden herdrukt onder de titel Les sept Flambeaux de Guerre, voorafgegaan door een voorwoord van Paul Deschanel, de voorzitter van het Franse parlement en latere president van Frankrijk. Tweemaal was de volledige oplage van Le Flambeau door de bezetter in beslag genomen (13). Tijdens de eerste dagen na de wapenstilstand, van 13 tot en met 16 november 1918, verscheen Le Flambeau zelfs als dagblad.
Vanaf 1 januari 1919 verscheen het tijdschrift in volle vrijheid als maandblad. Het eerste nummer bevat een korte programmaverklaring (14):
Nous nous bornerons aujourd’hui à dire brièvement ce que nous allons faire, à présent que nous paraissons au grand jour de la liberté.
Nous tâcherons d’éclairer nos lecteurs, non seulement sur ce qui se passe à Paris ou à Berlin, mais sur les événements qui se déroulent chez les peuples anglo-saxons, au milieu des nations slaves, dans l’Orient prochain comme dans l’Orient lointain, dans les colonies, dans le vaste monde. Nous nous efforcerons de ne négliger aucun des faits importants de l’actualité internationale.
Nous ambitionnons, en un mot, de doter la Belgique d’une revue de politique étrangère.
Elle n’en avait pas, parce qu’elle n’avait pas de politique étrangère, à proprement parler.
Mais, aujourd’hui que, dégagée de toute servitude internationale, affranchie des entraves de la neutralité imposée, la Belgique entend régler
(12) « Je savais comment…il s’était employé à aider les professeurs et les élèves juifs chassés de l’enseignement officiel belge par les mesures raciales nazies, en soutenant matériellement les professeurs mis en disponibilité, et en contribuant pour une part très grande à organiser le placement des enfants juifs, sous de faux noms, dans des écoles où ils ont pu, en dépit des mesures de l’occupant, poursuivre des études régulières ». Dr. Amir, Michael, in: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), p. 347.
(13) Le Flambeau, XXII, 12 (1939), p. 624.
(14) Le Flambeau, I, 1 (1919), pp. 1-2.
ses destinées dans sa pleine souveraineté, les Belges auront le devoir de regarder au delà de leurs frontières, de s’inquiéter des problèmes que la politique pose dans le monde.
Notre programme est tout entier dans les paroles prononcées par le Roi, le 22 novembre 1918, lors de sa glorieuse rentrée à Bruxelles:
« Instruite par l’expérience, l’opinion publique s’intéressera désormais, avec une vigilance patriotique, aux questions extérieures. »
Suivant la parole royale, abandonnons la petite politique pour la grande; travaillons à élargir notre horizon !
De eerste na-oorlogse jaargangen van Le Flambeau besteden inderdaad opmerkelijk veel aandacht aan de internationale politiek. Twee zaken vallen daarbij op. Enerzijds is er de onvoorwaardelijke trouw aan de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog en meer in het bijzonder aan Frankrijk. Onder de overtalrijke betuigingen hiervan citeren wij er hier één enkele: Il n’y a pas de doctrine du Flambeau, mais un esprit commun, dont une des caractéristiques, la principale peut-être, est la fidélité aux amitiés internationales de la guerre, et à celle qui pour moi est la plus haute, l’amitié pour la France, zo verklaarde Oscar Grojean in 1937 (15). De persoonlijke band van de directeurs met Frankrijk en met de Franse cultuur (16) zijn allicht aan hun bewondering voor dit land niet vreemd. In vrijwel alle internationale kwesties steunt Le Flambeau het Franse standpunt, ook wanneer de vroegere geallieerden met elkaar van mening verschillen in internationale aangelegenheden. Ook na de Tweede Wereldoorlog blijft de soms aan adulatie grenzende bewondering voor « la France magnifique, éternelle, invincible » (17) een constante bij de beoordeling van internationale aangelegenheden. Anderzijds is er de ruime aandacht die wordt besteed aan de ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa. Meer dan enig ander Belgisch tijdschrift volgt Le Flambeau de toestand in die landen en brengt hierover verslag uit met een zeer gedegen dossierkennis. Noch het communisme, noch uiteraard het nationaal-socialisme vinden genade in de talrijke artikels over
(15) Le Flambeau, XL, 8 (1957), p. 643.
(16) H. Grégoire behoorde langs moederszijde tot een familie « de souche française »; hij was met een Française gehuwd. L. Kochnitzky getuigde over hem dat hij « appartenait entièrement, indissolublement à la manière de vivre, de s’exprimer, de penser des Français » (Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), p. 349).
Over Oscar Grojean schreef J. Firket in hetzelfde nummer van Le Flambeau: « Wallon profondément attaché à la culture française, le coeur battant à la sensibilité de l’élite et du peuple de France… » (ibid, p. 361).
Anatole Muhlstein nam de Franse nationaliteit aan en was tijdens en na W.O. II een fervent aanhanger van Generaal de Gaulle.
(17) Le Flambeau, III, 4 (1920), p. 576.
Duitsland en Rusland. Na de Tweede Wereldoorlog heeft vooral Anatole Muhlstein belangrijke bijdragen geleverd over de evolutie van de Oosteuropese landen onder communistisch regime (18).
De grote belangstelling voor de internationale politiek had aanvankelijk tot gevolg dat er minder aandacht uitging naar het binnenland; wat zich hier afspeelde werd een beetje beschouwd en behandeld als « la petite politique ». Hierop is evenwel één uitzondering: vanaf het tweede nummer van de jaargang 1919 wordt door Le Flambeau ononderbroken en heftig campagne gevoerd tegen de vervlaamsing van de Gentse universiteit.
In het novembernummer van 1923 kondigt de redactie aan dat sans négliger la politique étrangère, … notre Revue s’attachera de plus en plus à étudier la situation actuelle de la Belgique (19).
Het standpunt dat Le Flambeau hierbij inneemt is duidelijk liberaal. Dit betekent evenwel niet dat het tijdschrift op enige wijze partijgebonden zou zijn geweest. Zoals Paul Decoster het in 1927 formuleerde: L’attitude du Flambeau est des plus nettes. ‘Revue critique’, il accueille volontiers les opinions que ses directeurs ne partagent pas, et se fait un devoir de soumettre à ses lecteurs les divers aspects d’une même question. Mais la direction de la Revue est et reste libérale, encore qu’elle revendique la plus entière liberté à l’égard du parti libéral, comme de tout autre parti (20).
Globaal gezien neemt Le Flambeau op het stuk van de binnenlandse politiek standpunten in die eerder typisch zijn voor het Brusselse libera-lisme, dat tijdens het Interbellum en ook nog gedurende een paar decennia na de Tweede Wereldoorlog de toon aangaf in het Belgisch liberalisme.
Zo verdedigt Le Flambeau een strak unitarisme van de Belgische staat en kant het zich tegen elke vorm van grotere autonomie der gewesten. Voor Le Flambeau van 1919-1940 is Vlaanderen een tweetalig landsgedeelte en hoort het dat te blijven. De vervlaamsing van de Gentse universiteit wordt in de geest van « un crime contre l’esprit » fel bestreden als een dodelijk gevaar voor het vaderland; taalwetten zijn taaldwang, amnestie is landverraad. Het Vlaamse standpunt in deze aangelegenheden kwam slechts zeer uitzonderlijk, één enkele maal aan bod in een uitvoerig artikel van Edmond Van Dieren « La
(18) « Depuis sa réapparition en 1948, il est clair que la principale originalité et, pour tout dire, la véritable valeur du Flambeau, est la collaboration régulière et vraiment académique de M. Anatole Muhlstein, l’historien de la Pologne moderne (sous Pilsudski), le diplomate humaniste, le brillant et savant écrivain politique, qui a vécu, depuis le commencement de ce siècle, le drame russo-polonais, que sa connaissance parfaite des langues et des sources slaves qualifie merveilleusement pour ce genre complexe, la ‘current history’, d’après les textes, de l’Union soviétique et de ses satellites » (Grégoire, H., « Note Bibliographique: Le Flambeau, 1952-1955 », in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 1956).
(19) Cfr. Inleiding tot artikel « La politique d’hier et d’aujourd’hui » van Fulgence Masson in Le Flambeau, VI, 11 (1923), p. 498.
(20) Decoster, P., « Pour prendre acte », in: Le Flambeau, X, 11 (1927), p. 326.
question flamande et l’avenir de la Belgique » (Le Flambeau, XII, 1929, 8, pp. 361-371; 9, pp. 43-60; 10, pp. 118-136). In de communautaire twisten van na de Tweede Wereldoorlog worden uitsluitend anti-federalistische en anti-vlaamse standpunten vertolkt, tot uiteindelijk Le Flambeau uitgesproken F.D.F.-stellingnamen zal overnemen; de laatste directeur van het tijdschrift, Serge Moureaux, zou trouwens in mei 1977 provinciaal senator worden voor het F.D.F.
Voor de sociale problemen heeft Le Flambeau, in vergelijking met de Revue de Belgique bijvoorbeeld, betrekkelijk weinig belangstelling.
Heel wat aandacht besteedt het tijdschrift daarentegen tijdens het Interbellum aan het defensiebeleid en aan het daarmee samenhangend buitenlands beleid. Stelselmatig verdedigt het m.b.t. het defensiebeleid de standpunten van Albert Devèze. Zo is Le Flambeau voorstander van de verdediging van het grondgebied vanaf de grenzen en van samenwerking met Frankrijk; het tijdschrift zet zich af tegen de opzegging van het militair akkoord van september 1920 en tegen de onafhankelijkheids- en neutrali-teitspolitiek die de regeringen vanaf 1936 voeren onder impuls van Leopold III.
De schoolkwestie, nochtans een traditioneel liberaal thema, lijkt de redactie van Le Flambeau minder te beroeren, zelfs op momenten waarop de politieke strijd rondom dit probleem hoog oplaait (1932 en 1950-1958). De artikels terzake die in Le Flambeau worden gepubliceerd, zijn opvallend gematigd. Slechts één enkele keer neemt de redactie als zodanig stelling, nl. in 1955 naar aanleiding van de strijd rondom het wetsontwerp Collard, in een artikel dat de veelzeggende titel « La guerre inutile » draagt. Het tijdschrift besteedt daarentegen heel wat aandacht aan de inhoudelijke aspecten van het onderwijs, en, gelet op het feit dat de twee directeurs klassieke filologen waren, zal het niemand verwonderen dat zij tal van pleidooien hebben gepubliceerd ter verdediging van de klassieke humaniora.
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog is vooral het zeer felle anti-Leopoldistische standpunt van Le Flambeau, zeer opvallend. Zelfs na de troonsafstand van Leopold III volgen nog een reeks van furieuze artikels over de bemoeienissen van de ex-koning en zijn echtgenote tijdens de eerste regeringsjaren van Boudewijn. Op het einde van de jaren ’50 en in het begin van de jaren ’60 besteedt Le Flambeau verder veel aandacht aan Kongo.
Tenslotte zij, in verband met de politieke standpunten van Le Flambeau, nog gewezen op de talrijke bijdragen die onder de algemene titel L’Astrolabe verschenen en die commentaren bevatten op de politieke actualiteit. Zij waren met verschillende pseudoniemen (Fax, Taeda, Anagnoste) ondertekend.
Het is helaas niet mogelijk met zekerheid uit te maken wie achter deze pseudoniemen schuil gaat. Voor de oorlogsnummers uit de Eerste Wereld-oorlog werd dit in de na-oorlogse herdruk bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat toen éénzelfde schuilnaam door verschillende auteurs werd gebruikt (21). Wat de nummers betreft die tijdens het Interbellum en na de Tweede Wereldoorlog verschenen, is het zo dat het directiecomité verantwoordelijk was voor de artikels die met een van deze schuilnamen waren ondertekend. In de praktijk waren dit meestal Henri Grégoire en Oscar Grojean en vrij waarschijnlijk was een groot aantal ervan van de hand van Henri Grégoire zelf (22). Daarvoor pleiten zowel het strijdbaar-polemisch temperament als de onafhankelijkheid van geest die uit zeer vele van die artikels spreekt. Deze onafhankelijkheid van geest bracht het tijdschrift zelfs herhaaldelijk in moeilijkheden met de regering (zelfs wanneer liberalen er deel van uitmaakten). Zo naar aanleiding van een artikel over de zaak Martens in maart 1939 en een tweede maal in december 1939 naar aanleiding van een felle kritiek van Le Flambeau op een artikel van de hand van minister Hendrik de Man in het tijdschrift Leiding, waarin een opvatting van de Belgische neutraliteit werd verdedigd waar Le Flambeau het grondig oneens mee was. Toen werden met ingang van 1 januari 1940 de abonnementen die het Ministerie van Onderwijs had op Le Flambeau opgezegd. Ook in 1957 werd met sancties gedreigd naar aanleiding van een artikel Où va le régime belge? waarin zeer heftig van leer werd getrokken tegen de bemoeiingen van Leopold III en zijn echtgenote met de staatszaken.
Le Flambeau was evenwel niet enkel, en zelfs niet in de eerste plaats een politiek tijdschrift. De jaargangen bevatten ook een groot aantal historische, kultuurhistorische, literaire, literair-historische en literair-kritische bijdragen, naast vulgariserend wetenschappelijke artikels.
(21) Zo publiceerden zowel H. Grégoire als Anatole Muhlstein, Paul Errera en L. Leclère onder de schuilnamen FAX; Grégoire, Grojean en Tony Hernant als TAEDA en SCINTILLA; Hermann Dumont, Valère Gille en Gustave Vanzype onder de naam VIGLIUS; Valère Gille en Albert Giraud onder de naam TYRTÉE.
(22) In het decembernummer van 1939 (pp. 621-629) verscheen een niet ondertekend artikel « Le Flambeau de guerre » dat vrijwel zeker van de hand van H. Grégoire is. (Zowel O. Grojean als J. Pirenne waren op dat moment ontslagnemend uit het directie-comité, zodat dit alleen nog uit H. Grégoire bestond). In een voetnoot bij dit artikel (pp. 626-627) lezen wij: « Les articles signés soit Le Flambeau, soit l’un de nos pseudonymes traditionnels tels que Fax, Taeda (qui veulent dire tous deux Flambeau en latin…), Anagnoste engagent la responsabilité du comité directeur ». Het is niet duidelijk of het woord « nos » hier al dan niet als een pluralis majestatis dient te worden opgevat.
Ook in jg. XL, 8 (1957), p. 666 lezen wij: « Ceux qui connaissent l’histoire du Flambeau savent qu’aux heures de crise, l’auteur responsable des éditoriaux LE FLAMBEAU, FAX ou TAEDA est le directeur-fondateur de la Revue, Henri Grégoire… Ce qui ne veut pas dire que les éditoriaux en question ne soient pas le fruit d’un travail collectif. La variété – et la sûreté – de notre information suppose, ou plutôt prouve, un nombre considérable d’informateurs et d’initiés ». Dit alles neemt niet weg dat ook andere auteurs dan H. Grégoire in Le Flambeau hebben gepubliceerd onder de schuilnamen FAX, TAEDA.
Ook in de meeste van deze rubrieken komt de persoonlijke interessesfeer van de directeurs, en meer in het bijzonder van Henri Grégoire tot uiting. Veel van de medewerkers, ook onder de buitenlanders, behoorden trouwens tot de internationale vrienden- en kennissenkring van Henri Grégoire.
Wat de historische bijdragen betreft, hadden de 19de-eeuwse liberale tijdschriften een bijzondere belangstelling voor de eeuw van de Hervorming. Le Flambeau daarentegen is meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Klassieke Oudheid en van Byzantium en brengt o.m. regelmatig verslag uit van de opgravingen in Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten, evenals over wetenschappelijke congressen i.v.m. geschiedenis.
In verband met het onderwerp religie valt in Le Flambeau weinig te merken van de polemische toon en het traditionele anticlericalisme of zelfs de antireligieuze oprispingen die frequent voorkwamen in vroegere liberale tijdschriften. Het religieuze fenomeen wordt er op een objectief wetenschap-pelijke wijze benaderd; ook hier is er een opvallend duidelijke belangstelling voor de godsdiensten van het Oude Egypte en Griekenland, evenals voor het vroege christendom (o.m. de Dode Zee-rollen).
Zeer talrijk zijn, vooral na Tweede Wereldoorlog, de literaire, literair-historische en literair-kritische bijdragen.
Uiteraard wordt het meest aandacht geschonken aan de Franse en de Frans-Belgische literatuur. Van 1921 tot 1929 verzorgde Junia Letty, de zuster van Henri Grégoire en echtgenote van de dichter André Castagnou, regelmatig een rubriek « La Grande Roue », waarin in hoofdzaak het Fransta-lige literaire leven van nabij werd gevolgd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het vooral Marianne Stoumon, de echtgenote van een van de latere co-directeurs van Le Flambeau, Paul Orgels, en, in mindere mate Yvonne Villette die de literair-kritische bijdragen verzorgen. Naast de Franstalige literatuur heeft Le Flambeau een meer dan gebruikelijke belangstelling voor de Russische, de Poolse, de Tsjechische en vooral de Nieuw-Griekse letterkunde. Ook de Vlaamse literatuur komt af en toe, zij het in veel mindere mate, aan bod met artikels over Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck of globale overzichten van de hand van Julien Kuypers, Urbain Van de Voorde en een bespreking van een nummer van Le Journal des Poètes dat was gewijd aan de Vlaamse literatuur.
In de rij van de liberale tijdschriften neemt Le Flambeau een vrij unieke en originele plaats in. De redactie bestond uit liberalen doch het tijdschrift telde tal van niet-liberale medewerkers. Le Flambeau was inderdaad allesbehalve partijgebonden en op het stuk van de binnenlandse politiek vertolkte het vaak de eerder persoonlijke, soms zelfs eigengereide visie van de leden of van één lid van zijn directiecomité. Toen Oscar Grojean in maart 1939 door Nyns, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, ter
verantwoording werd geroepen n.a.v. het incident rondom het artikel « L’Affaire Martens » (cf. supra) verklaarde hij niet zonder enige overdrijving: « Ce [= Le Flambeau] n’est pas une Revue à proprement parler politique. Elle n’est inféodée à aucun parti, ne dépend d’aucun groupe ou club, n’est pas rédigée par des politiciens. C’est une Revue d’intérêt général. Elle s’intitule: « Revue des questions politiques et littéraires ». Et elle publie surtout des études d’art, de littérature, d’histoire, de philosophie, des variétés scientifiques » (23).
Bij een andere gelegenheid had hij ooit eens gezegd: « Le Flambeau est une amitié ». En inderdaad was de leiding over het tijdschrift voortdurend in handen van een vrij beperkte groep vrienden en U.L.B.-collega’s en oud-studenten van Henri Grégoire.
Wat de niet-politieke bijdragen betreft hebben tal van artikels, zowel naar inhoud als naar stijl, een niveau dat dit van een normaal algemeen tijdschrift, dat zich richt tot een breed publiek, overstijgt. Bij zijn voorstelling van de jaargang 1952 van « Le Flambeau » voor de Académie de Langue et de littérature françaises verklaarde Henri Grégoire: « Le Flambeau devient peu à peu un bulletin de la recherche scientifique, qui suit de très près les travaux des Académies » (24); ook bij de voorstelling van de jaargang 1956 herhaalde hij in hetzelfde midden: « J’espère que l’Académie ne trouvera pas trop… académiques ces articles dont beaucoup trouveraient place dans des revues savantes et dont plusieurs sont rédigés, par des Académiciens » (25).
Het overlijden van Henri Grégoire in 1964 betekende een zware slag voor het tijdschrift. Oud-studenten, vrienden en bekenden van Grégoire (Charles Moureaux, Paul Orgels en zijn echtgenote Marianne Stoumon, Jean Baugniet en later Serge Moureaux) hebben gepoogd zijn taak over te nemen, doch zij zijn hierin slechts zeer ten dele geslaagd. Geleidelijk nam de periodiciteit af: van maandelijks werd het tijdschrift tweemaandelijks en werden de nummers steeds dunner. Ze verschenen ook onregelmatiger. Tussen juli 1972 en begin 1974 hield Le Flambeau zelfs op te verschijnen. In 1974 werd een nieuwe start aangekondigd, doch 1976 zou de laatste volledige jaargang van het tijdschrift worden. In 1977 (jg. 59) verscheen er nog één enkel cahier van 72 bladzijden; de 60e en de 61e jaargang vormen een dubbelnummer van 82 bladzijden; in 1980 verscheen er nog één nummer dat niets anders bevatte dan de tussenkomst in de Senaat van Serge Moureaux tijdens het investituurdebat van de regering Martens III. Na het overlijden van Jean Baugniet was hij nog de enige overgebleven directeur van het tijdschrift en in 1977 was hij F.D.F.-senator geworden. Sinds 1977 was Le Flambeau
(23) Le Flambeau, XXII, 4 (1939), « Pro domo nostra », pp. 475-476.
(24) Bulletin de l’Académie Royale de Belgique – Classe des Lettres, 1952, p. 594.
(25) Ibidem, 1956.
eigenlijk geen tijdschrift meer, en ondanks het feit dat nog enkele van de vroegere medewerkers bijdragen bleven leveren, kan het nauwelijks nog als liberaal worden beschouwd. Wij laten dan ook onze bibliografie ophouden met het laatste nummer van de jaargang 1976.
* *
*
Zoals in de vorige delen van deze reeks worden de bijdragen in de hiernavolgende bibliografie systematisch gerangschikt in een aantal rubrie-ken; binnen elke rubriek worden de artikels in chronologische volgorde vermeld; een rubriek « Varia » vermeldt de artikels die we niet onder een der vorige rubrieken konden rangschikken en die ofwel zeer uiteenlopende onderwerpen behandelen ofwel een onderwerp dat slechts één maal aan bod komt. Een speciaal probleem vormen een aantal humoristische bijdragen (o.m. die van « Bigfour »). Zij werden gerangschikt onder de rubrieken waarop het onderwerp van de bijdrage betrekking heeft. De boekbesprekingen worden voorafgegaan door een *; na de bibliografische gegevens wordt tussen ( ) de naam van de recensent vermeld. Bij sommige artikels, waarvan aan de hand van de titel niet uit te maken is wat er de inhoud van is, wordt tussen [ ] het onderwerp geëxpliciteerd. Het register van personen vermeldt de namen van de auteurs en de eigennamen die in de titel van een artikel voorkomen. In de mate van het mogelijke werden pseudoniemen en afgekorte eigennamen geïdentificeerd.
M.
Introduction
Le premier numéro du Flambeau, Revue belge des questions politiques, parut comme magazine clandestin sous l’occupation allemande le 15 avril 1918. Peu de temps avant (le 3 mars 1918), la paix de Brest-Litowsk avait été signée, après l’effondrement du front russe tandis que sur le front ouest avait commencé la Kaiseroffensive qui devait donner à la première guerre mondiale un tournant décisif et imposer une paix allemande.
Initialement cette offensive semblait se couronner de succès et, pour la première fois depuis longtemps, le moral de la population belge semblait devoir basculer. Les fondateurs de la revue voulurent, dans ces circonstances difficiles, combattre le défaitisme menaçant et encourager la population en désignant les raisons d’espoir, qu’ils crurent avant tout déceler dans la dissolution proche de la monarchie du Danube.
Qui étaient ces fondateurs? Comme ils ont porté sur toute l’histoire ultérieure du Flambeau une empreinte aussi personnelle, il convient de les présenter brièvement.
C’étaient, avant tout, trois amis qui étaient unis par une « communauté de pensée et de goût »: Anatole Muhlstein, Henri Grégoire et Oscar Grojean.
D’autant plus étrange était le fait que celui qui fut à la base de l’initiative, Anatole Muhlstein (1889-1957) (1), n’était même pas de nationalité belge. Homme de lettres d’origine juive et polonaise (2), il était venu de Genève à Bruxelles afin de suivre à l’U.L.B. des cours de philosophie. Muhlstein était un patriote polonais, qui avait déjà acquis dans son propre pays pas mal d’expérience dans la diffusion de feuilles clandestines; c’est du reste pour cette raison qu’il s’était retrouvé prisonnier aux mains des Russes.
Après la guerre il entrait, dès le mois de mai 1919, au service de l’ambassade polonaise à Bruxelles; c’est Paul Hymans qui l’avait recommandé auprès de la délégation polonaise à la conférence de Versailles. Jusqu’en août 1919 il continua à faire partie du comité de direction du Flambeau. Il quitta cette direction, après que la revue eut fait transparaître quelque sympathie pour les idées annexionnistes du poète Pierre Nothomb et qu’elle eut ainsi critiqué implicitement la politique prudente de Paul Hymans. En 1925 il fit partie de la délégation polonaise à la conférence de Locarno; ensuite il fut également de nombreuses fois membre de la délégation polonaise aux réunions de la Société des Nations. A partir du 1er mai 1930 il fut affecté à l’ambassade polonaise à Paris, où, jusqu’à la nomination de Lukasiewicz
(1) Henri Grégoire l’appelle dans son « In Memoriam » (Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 740) « le véritable fondateur du Flambeau », l’homme « auquel nous devons l’étincelle créatrice qui anima pour toujours l’humble clandestin de 1917-1918 ».
(2) Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 746.
comme ambassadeur, il allait avoir un rôle important à jouer (3). Mais se trouvant en complet désaccord avec la politique du Ministre des Affaires étrangères Jozef Beck, il démissionna de ses fonctions à l’ambassade et prit la nationalité française.
Pendant la deuxième guerre mondiale il se réfugia aux Etats-Unis, d’où il se joignit immédiatement au Général de Gaulle, et où il rencontra à nouveau Henri Grégoire qui lui aussi avait émigré aux Etats-Unis. Après la fin de la guerre il s’établit de nouveau à Paris; jusqu’à sa mort, en 1957, il collabora régulièment au Flambeau et après 1950 il fit à nouveau son entrée au conseil de direction.
Si Anatole Muhlstein fut le premier à prendre l’initiative de fonder Le Flambeau, c’est Henri Grégoire (4) qui en serait le véritable pivot et l’éditeur responsable.
Né à Huy en 1881, Henri Grégoire avait étudié la philologie classique, à l’Université d’Etat à Liège de 1898 à 1902, et ensuite, avec une bourse, à Munich et à Berlin. Peu de temps après, il partit comme secrétaire de la commission qui, sur ordre de Léopold II, devait mener une enquête concernant les abus dans les méthodes d’exploitation dans l’Etat indépendant du Congo. La commission reconnut l’existence d’abus (5), ce qui fit tomber ses membres en disgrâce auprès du souverain, et qui n’était en rien favorable pour une possible carrière.
Henri Grégoire gagna alors le monastère Sainte-Catherine près du Mont Sinaï, où il se livra à des recherches scientifiques. De 1906 à 1909 il fut membre de l’Ecole française d’Athènes; c’est ainsi qu’il voyagea en Asie-Mineure et qu’il explora les côtes de la Mer Noire. En 1909 il rentra en
(3) Szembek, Jean, Journal 1933-1939, Paris, s.d. « Parmi ces diplomates…, il faudrait mentionner avant tout M. Muhlstein, conseiller à l’ambassade de Pologne, chef virtuel de cette ambassade jusqu’au moment de la nomination au poste d’ambassadeur de M. Lukasiewicz », cité dans: Le Flambeau, XL, 9-10 (1957), p. 742. Muhlstein devint un grand connaisseur des affaires intérieures françaises et un spécialiste des questions juives. Il devait ceci à sa situation dans le milieu des banques cosmopolites. Peu de temps après son arrivée à Paris il avait épousé Diane de Rothschild; grâce à ce mariage sa maison devint un salon parisien connu où de nombreux diplomates et politiciens se fréquentaient. Ainsi fut-il capable de transmettre, au Ministère polonais des Affaires étrangères, des rap-ports détaillés et particulièrement bien informés concernant l’opinion française à l’égard de la Pologne (Polski S_ownik Biograficzny, p. 313).
(4) Sur Henri Grégoire voir: Leroy-Molinghen, Alice, « Grégoire, Clément-Gustave Henri », in: Biographie Nationale, t. 44, 1985-1986, col. 554-576; Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), « Hommage à Henri Grégoire », pp. 293-358; Goossens, Roger, « Henri Grégoire par un témoin de sa vie scientifique », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. IX (1949), pp. VII-XXIX; Abel, Armand, « In Memoriam Henri Grégoire », in: Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales, t. XVII (1963-1965), pp. 299-305.
(5) Sur cette commission et le rôle d’Henri Grégoire, voir: Stengers, Jean, « Le rôle de la Commission d’enquête de 1904-1905 au Congo », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. X (1950), pp. 701-726.
Belgique. Dans le courant de cette même année, il épousa, à Paris, une Française, Suzanne Quesnel, et il fut nommé chargé de cours à la section de Philologie classique de l’U.L.B.
Pendant la première guerre mondiale les universités belges fermèrent leurs portes et H. Grégoire devint professeur à l’Athénée communal de St-Gilles. Ce fut également pendant la première guerre mondiale qu’il fit la connaissance d’Anatole Muhlstein. En tant que philologue classique, spécialisé en histoire et en culture byzantines, il sentait la nécessité d’une connaissance approfondie de la langue russe. Conseillé par Paul Errera, il s’adressa à Anatole Muhlstein, qui devint ainsi son professeur de polonais et de russe. Ceci allait signifier le début d’une amitié à vie.
Après la guerre H. Grégoire reprit ses cours à l’U.L.B.; il y resta jusqu’à son éméritat. De 1925 à 1928 il séjourna au Caire, où il fonda, à la demande du roi Fouad, la faculté des Lettres; si plus tard, il considéra cet épisode de sa vie comme une perte de temps, cette période lui permit néanmoins d’approfondir sa connaissance de l’islam (6). De retour en Belgique il fonda en 1930, avec Jacques Pirenne, l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves.
Pendant la deuxième guerre mondiale il séjourna à New York où il rencontra à nouveau Anatole Muhlstein, ainsi que nous l’avons déjà dit, et également Boris Souvarine; il y fonda l’Ecole libre des Hautes Études, éditrice de 1943 à 1945 de la revue Renaissance (7).
De retour en Belgique il prit à nouveau la direction du Flambeau. Il en resterait l’animateur infatigable jusqu’à sa mort en 1964; il avait alors survécu pendant plusieurs années à ses deux co-fondateurs, Muhlstein et Grojean.
Henri Grégoire était un savant brillant, de niveau international, membre de diverses académies, docteur honoris causa de nombreuses universités étrangères, éditeur de revues scientifiques éminentes, telles Byzantion, L’Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, La Nouvelle Clio. Il était en plus intensément impliqué dans son époque, tant sur le plan national que sur le plan international, non seulement comme spectateur mais également comme polémiste armé d’une plume tranchante et redoutée. Il avait déjà pu montrer ses talents de journaliste en publiant, pendant les premiers mois de la première guerre mondiale, le quotidien L’Echo de la Guerre, qui fut interdit en mars 1915 par l’occupant allemand.
(6) Cfr. Backvis, Cl., « Henri Grégoire et le monde slave », in: Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), p. 319 et Goossens, R., « H. Grégoire par un témoin de sa vie scientifique », in: Mélanges Henri Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, t. IX (1949), p. XXII et ibid, n. l.
(7) Voir à ce sujet: Cohen, Gustave: « Une grande institution belge: l’École libre des Hautes Études de New York », in: Le Flambeau, XXIV-XXXI (1940-47), pp. 418-427.
Dans Le Flambeau clandestin il publierait d’avril 1918 à novembre de la même année sous les pseudonymes Fax, Taeda, Ephore, Scintilla et Lampadof. Pendant l’entre-deux-guerres et après la seconde guerre mondiale il écrirait de nombreux articles dans Le Flambeau tant sous son propre nom que sous un de ses pseudonymes.
C’est à l’époque où il était étudiant à Liège qu’Henri Grégoire avait fait la connaissance d’Oscar Grojean (1875-1950), originaire de Verviers, troisième homme parmi les fondateurs (8). Oscar Grojean y obtint deux doctorats, l’un en philologie classique, l’autre en philologie romane. Les études terminées, leurs destins les avaient d’abord séparés.
Grojean, qui, sous le gouvernement catholique, tout comme Grégoire, ne trouvait point de poste d’enseignant dans l’enseignement secondaire, opta pour un emploi à la Bibliothèque royale, où il fut d’abord collaborateur bénévole, ensuite « employé de deuxième classe », ensuite « employé de première classe », et, finalement, « conservateur de la section du catalogue ». Apparemment Grojean doit-il, pendant la première guerre mondiale, avoir également donné des cours à l’Athénée de St-Gilles (9) où il rencontra à nouveau Henri Grégoire. « C’est dans la cour de l’athénée de Saint-Gilles-lez-Bruxelles que nous résolûmes, au mois de mars 1918, de faire paraître le Flambeau clandestin », dira-t-il plus tard (10). Un lien d’amitié solide naquit également entre Oscar Grojean et Henri Grégoire. Ainsi seraient-ils tous deux rattachés à l’université du Caire, où Grojean organisa la bibliothèque. Ils formeraient ensemble, jusqu’à la mort de Grojean en 1950, le comité directeur du Flambeau (11).
Après la première guerre mondiale Grojean avait été nommé directeur
(8) Sur Oscar Grojean, voir: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), numéro en hommage à Oscar Grojean; Remy, F., Le personnel scientifique de la Bibliothèque Royale de Belgique 1837-1962, Bruxelles, 1962, pp. 67-68; Vauthier, Etienne, « Oscar Grojean », in: Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, 1950, t. XXI, n° 1, pp. 316-319.
(9) Cfr. Somerhausen, Marc, « Oscar Grojean professeur », in: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), p. 356.
(10) Le Flambeau, XXXIII, 2 (1950), « Manifestation Henri Grégoire. Discours de M. Oscar Grojean », p. 211.
(11) Grojean n’appartint pas à ce comité d’avril 1939 à avril 1940, seulement; il avait démissionné « pour convenances personnelles ». Avait-il été l’objet de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de la part de son ministre? (voir Le Flambeau, XXII, 4 (1939), pp. 475-477). Ou ceci cachait-il un désaccord avec Grégoire? Le caractère assez frais d’une note (Le Flambeau, XXII, 12 (1939), p. 745) pourrait nous le faire penser. A propos d’un droit de réponse qu’Oscar Grojean avait envoyé le 15 décembre 1939 au journal Le XXe Siècle et dans lequel il écrivit: « Je n’appartiens plus depuis longtemps à la direction de la Revue ( il s’agit ici du Flambeau) », H. Grégoire remarque assez sèchement dans une note « exactement depuis le mois d’avril ». Selon E. Bikerman, un ancien étudiant d’Henri Grégoire, il n’y avait « presque personne, même parmi ses amis, qui ne se soit au moins une fois brouillé avec Henri Grégoire » (cité par A. Leroy-Molinghen dans sa contribution sur Henri Grégoire dans la Biographie Nationale, t. 44, 1985-86, col. 561).
général de l’enseignement secondaire par le ministre Jules Destrée, fonction qu’il exerça jusqu’en juin 1940. Pendant la deuxième guerre mondiale il put protéger et sauver de nombreux professeurs et élèves juifs, grâce aux rela-tions dont il disposait en tant qu’ancien directeur général (12).
Après la deuxième guerre mondiale il deviendrait encore président de la section bruxelloise de l’Association pour le Progrès Intellectuel de la Wallonie; il fut également membre du Conseil général des Amitiés Françaises. Il mourut inopinément le 7 juillet 1950.
Entre le 15 avril et le 25 octobre 1918 parurent sept numéros du Flambeau, qui, réunis en 1919, furent réimprimés sous le titre Les sept Flambeaux de Guerre; un avant-propos de Paul Deschanel, président du parlement français et futur président de la République accompagna cette réimpression. L’occupant avait saisi par deux fois le tirage complet du Flambeau (13). Pendant les premiers jours après l’armistice, du 13 au 16 novembre 1918, Le Flambeau parut même en tant que quotidien.
Dès le 1er janvier 1919 la revue parut en toute liberté en tant que mensuel. Le premier numéro contient une brève déclaration de pro-gramme (14):
Nous nous bornerons aujourd’hui à dire brièvement ce que nous allons faire, à présent que nous paraissons au grand jour de la liberté.
Nous tâcherons d’éclairer nos lecteurs, non seulement sur ce qui se passe à Paris ou à Berlin, mais sur les événements qui se déroulent chez les peuples anglo-saxons, au milieu des nations slaves, dans l’Orient prochain comme dans l’Orient lointain, dans les colonies, dans le vaste monde. Nous nous efforcerons de ne négliger aucun des faits importants de l’actualité internationale.
Nous ambitionnons, en un mot, de doter la Belgique d’une revue de politique étrangère.
Elle n’en avait pas, parce qu’elle n’avait pas de politique étrangère, à proprement parler.
Mais, aujourd’hui que, dégagée de toute servitude internationale, affranchie des entraves de la neutralité imposée, la Belgique entend régler ses destinées dans sa pleine souveraineté, les Belges auront le devoir de regarder au delà de leurs frontières, de s’inquiéter des problèmes que la
(12) « Je savais comment…il s’était employé à aider les professeurs et les élèves juifs chassés de l’enseignement officiel belge par les mesures raciales nazies, en soutenant matériellement les professeurs mis en disponibilité, et en contribuant pour une part très grande à organiser le placement des enfants juifs, sous de faux noms, dans des écoles où ils ont pu, en dépit des mesures de l’occupant, poursuivre des études régulières ». Dr. Amir, Michael, in: Le Flambeau, XXXIII, 4 (1950), p. 347.
(13) Le Flambeau, XXII, 12 (1939), p. 624.
(14) Le Flambeau, I, 1 (1919), pp. 1-2.
politique pose dans le monde.
Notre programme est tout entier dans les paroles prononcées par le Roi, le 22 novembre 1918, lors de sa glorieuse rentrée à Bruxelles:
« Instruite par l’expérience, l’opinion publique s’intéressera désor-mais, avec une vigilance patriotique, aux questions extérieures. »
Suivant la parole royale, abandonnons la petite politique pour la grande; travaillons à élargir notre horizon !
Les premières années du Flambeau, après la guerre, consacrent en effet beaucoup d’attention à la politique étrangère. Deux choses frappent immédiatement le lecteur. Tout d’abord la fidélité inconditionnelle envers les alliés de la première guerre mondiale et en particulier envers la France. Parmi les très abondants témoignages nous en citerons ici un seul: Il n’y a pas de doctrine du Flambeau, mais un esprit commun, dont une des caractéristiques, la principale peut-être, est la fidélité aux amitiés interna-tionales de la guerre, et à celle qui pour moi est la plus haute, l’amitié pour la France, ainsi témoigne Oscar Grojean en 1937 (15). Le lien personnel qui lie les directeurs à la France et à la culture française (16) n’est assurément pas étranger à leur admiration pour ce pays. Dans pratiquement toutes les questions internationales Le Flambeau soutient la position française, même lorsque les anciens alliés divergent en opinion concernant des questions internationales. Après la seconde guerre mondiale, l’admiration, parfois voisine de l’adulation, pour « la France magnifique, éternelle, invincible » (17) reste une constante lors de l’appréciation des questions internationales.
Ce qui frappe, en deuxième lieu, c’est la large attention accordée aux développements en Europe Centrale et en Europe de l’Est. Le Flambeau suit plus que toute autre revue belge la situation de ces pays, et il en relate les événements avec une connaissance solide. Ni le communisme, ni évidem-ment le national-socialisme ne trouvent grâce dans les nombreux articles sur l’Allemagne et la Russie. Après la seconde guerre mondiale c’est surtout Anatole Muhlsheim qui livrera des contributions importantes concernant l’évolution des pays de l’Europe de l’Est sous régime communiste (18).
(15) Le Flambeau, XL, 8 (1957), p. 643.
(16) Henri Grégoire appartenait côté maternel à une famille « de souche française »; il avait épousé une Française. L. Kochnitzky témoigne qu’il « appartenait entièrement, indissolu-blement à la manière de vivre, de s’exprimer, de penser des Français » (Le Flambeau, XLVII, 4-5 (1964), p. 349). Sur Oscar Grojean, J. Firket écrit dans le même numéro du Flambeau: « Wallon profondément attaché à la culture française, le coeur battant à la sensibilité de l’élite et du peuple de France » (ibid., p. 361). Anatole Muhlstein prit la nationalité française et fut pendant et après la deuxième guerre mondiale un partisan farouche du Général de Gaulle.
(17) Le Flambeau, III, 4 (1920), p. 576.
(18) « Depuis sa réapparition en 1948, il est clair que la principale originalité et, pour tout dire, la véritable valeur du Flambeau, est la collaboration régulière et vraiment académique de M. Anatole
L’intérêt pour la politique internationale eut initialement pour conséquence que l’intérêt pour la politique intérieure du pays était réduit; ce qui se passait ici était quelque peu considéré et traité comme de « la petite politique ». Seul un sujet fit exception à cette règle: Le Flambeau allait, dès son deuxième numéro, mener, de façon ininterrompue, une campagne particulièrement vive à l’encontre de la flamandisation de l’Université de Gand.
Dans le numéro de novembre 1923 la rédaction annonce que sans négliger la politique étrangère notre Revue s’attachera de plus en plus à étudier la situation actuelle de la Belgique (19).
La position que Le Flambeau adopte est nettement libérale. Néanmoins ceci ne signifie en rien que la revue était liée au parti. Ainsi Paul Decoster écrit en 1927: L’attitude du Flambeau est des plus nettes. ‘Revue critique’, il accueille volontiers les opinions que ses directeurs ne partagent pas, et se fait un devoir de soumettre à ses lecteurs les divers aspects d’une même question. Mais la direction de la Revue est et reste libérale, encore qu’elle revendique la plus entière liberté à l’égard du parti libéral, comme de tout autre parti (20).
D’un point de vue global, on constate que Le Flambeau prend, en ce qui concerne la politique intérieure, des positions qui sont plutôt typiques du libéralisme bruxellois, qui, pendant l’entre-deux-guerres ainsi qu’au cours de quelques dizaines d’années après la deuxième guerre mondiale, donna le ton du libéralisme belge.
Ainsi Le Flambeau défend-il un unitarisme rigide pour l’Etat belge et s’oppose-t-il à toute forme d’autonomie des régions. Pour Le Flambeau de 1919 à 1940, la Flandre est une région bilingue qui doit le rester. La flamandisation de l’Université de Gand sera vivement combattue au sens « d’un crime contre l’esprit » et comme un danger mortel pour la patrie; les lois linguistiques sont des contraintes linguistiques, l’amnistie est de la trahison envers la patrie. Les positions flamandes en ces matières ne furent abordées qu’une seule fois, fait très exceptionnel, dans un article particulièrement fourni d’Edmond Van Dieren « La question flamande et l’avenir de la Belgique » (Le Flambeau, XII, 1929, 8, pp. 361-371; 9, pp. 43-60; 10, pp. 118-
Muhlstein, l’historien de la Pologne moderne (sous Pilsudski), le diplomate humaniste, le brillant et savant écrivain politique, qui a vécu, depuis le commencement de ce siècle, le drame russo-polonais, que sa connaissance parfaite des langues et des sources slaves qualifie merveilleusement pour ce genre complexe, la ‘current history’, d’après les textes, de l’Union soviétique et de ses satellites » (Grégoire, H., « Note Bibliographique: Le Flambeau, 1952-1955 », in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 1956).
(19) Cfr. l’introduction à l’article « La politique d’hier et d’aujourd’hui » de Fulgence Masson dans Le Flambeau, VI, 11 (1923), p. 498.
(20) Decoster, P., « Pour prendre acte », in: Le Flambeau, X, 11 (1927), p. 326.
136). Lors des querelles linguistiques après la seconde guerre mondiale Le Flambeau s’en tient à des positions antifédéralistes et antiflamandes, jusqu’à ce qu’il adopte les prises de position du F.D.F.; le dernier directeur de la revue, Serge Moureaux, deviendra en mai 1977 sénateur provincial pour le F.D.F.
Le Flambeau ne porte que relativement peu d’intérêt aux problèmes sociaux, ceci contrairement, par exemple, à la Revue de Belgique. En revanche, la revue consacre, pendant l’entre-deux-guerres, pas mal d’intérêt à la politique de défense et à la politique étrangère concomitante. Ainsi défend-elle, par exemple, en matière de défense, les positions d’Albert Devèze. Le Flambeau est donc partisan de la défense du territoire à partir des frontières et de la coopération avec la France; la revue s’oppose à la rupture de l’accord militaire de septembre 1920 et à la politique d’indépen-dance et de neutralité que les gouvernements mènent sous l’impulsion de Léopold III.
La question scolaire, pourtant un thème libéral traditionnel, semble moins émouvoir la rédaction du Flambeau, même lorsque le combat politique autour de cette question s’enflamme (1932 et 1950-1958). Les articles publiés dans Le Flambeau sont particulièrement modérés. La rédaction, en tant que telle, ne prend qu’une seule fois position, à savoir en 1955 lors des luttes concernant la loi Collard, dans un article intitulé de façon significative La guerre inutile.
En revanche, la revue accorde une attention abondante aux aspects touchant au contenu de l’enseignement, et, compte tenu du fait que les deux directeurs étaient des philologues classiques, nul ne sera étonné par le fait qu’ils ont publié de nombreux plaidoyers pour la défense des humanités classiques.
Au cours des premières années de l’après-guerre, c’est surtout la tendance fortement anti-Léopoldiste du Flambeau qui est remarquable. Même après l’abdication de Léopold III, suivra une série d’articles furieux des interventions de l’ex-roi et de son épouse pendant les premières années du règne de Baudouin. A la fin des années 50 et au début des années 60 Le Flambeau consacrait également beaucoup d’attention au Congo.
Enfin, il nous faut encore souligner, en ce qui concerne les positions politiques du Flambeau, les nombreuses contributions qui parurent sous le titre général de L’Astrolabe et qui contiennent des commentaires concernant l’actualité politique. Ces contributions étaient signées de nombreux pseudonymes (Fax, Taeda, Anagnoste).
Il n’est hélas pas possible de déterminer avec certitude qui se cache derrière ces pseudonymes. Pour les numéros parus pendant la guerre, cela fut révélé dans la réimpression de l’après-guerre. Il apparaît alors qu’un même
pseudonyme fut utilisé par différents auteurs (21). En ce qui concerne les numéros parus pendant l’entre-deux-guerres et après la deuxième guerre mondiale, il est indubitable que la direction était responsable des articles signés d’un de ces pseudonymes. En fait il s’agissait le plus souvent d’Henri Grégoire et d’Oscar Grojean et un grand nombre d’articles furent apparemment de la plume d’Henri Grégoire (22). Tant le tempérament combatif et polémisant que l’indépendance d’esprit qui apparaissent dans ces articles, plaident en ce sens. Cette indépendance d’esprit mit fréquemment la revue en difficulté face au gouvernement (même quand les libéraux en faisaient partie). Il en fut ainsi à l’occasion d’un article concernant l’affaire Martens en mars 1939 et une deuxième fois en decembre 1939 lors d’une critique particulièrement vive du Flambeau. Il s’agissait d’une critique portant sur un article d’Hendrik de Man dans la revue Leiding, dans lequel celui-ci défendait une opinion concernant la neutralité belge qui était inacceptable pour Le Flambeau. Le Ministère de l’Enseignement résilia alors à partir du 1er janvier 1940 les abonnements qu’il avait à la revue. En 1957 également, on menaça Le Flambeau de sanctions après la parution de l’article Où va le régime belge? dans lequel les ingérences de Léopold III et de son épouse dans les affaires de l’Etat étaient violemment prises à parti.
Toutefois, Le Flambeau n’était pas seulement, et même pas en premier lieu, une revue politique. Les différentes années contiennent également un grand nombre de contributions ayant pour objet l’histoire, l’histoire de la culture, la littérature, l’histoire littéraire, la critique littéraire et artistique, ainsi que des articles scientifiques de vulgarisation.
Dans la plupart des ces rubriques, les centres d’intérêt personnels des directeurs apparaissent, et plus particulièrement ceux d’Henri Grégoire. Nombreux furent les collaborateurs, également étrangers, appartenant au
(21) Ainsi tant H. Grégoire qu’Anatole Muhlstein, Paul Errera, et L. Leclère publièrent-ils sous les pseudonymes FAX; Grégoire, Grojean, et Tony Hernant, comme TAEDA et SCINTILLA; Hermann Dumont, Valère Gille et Gustave Vanzype sous le nom de VIGLIUS; Valère Gille et Albert Giraud sous le nom de TYRTÉE.
(22) Dans le numéro de décembre 1939 (pp. 621-629) parut un article non-signé « Le Flambeau de guerre » qui est sans aucun doute de la plume de H. Grégoire. (Tant O. Grojean que J. Pirenne étaient à ce moment démissionnaires du comité-directeur, de sorte qu’Henri Grégoire en était le seul membre). Dans une note de cet article (pp. 626-627) nous appre-nons:  » Les articles signés soit Le Flambeau, soit l’un de nos pseudonymes traditionnels tels que Fax, Taeda (qui veulent dire tous deux Flambeau en latin …), Anagnoste engagent la responsabilité du comité directeur ». Que l’on doive ou non accorder à « nos » une valeur de pluriel de majesté n’est pas clair.
Dans l’année XL, 8 (1957), p. 666 nous lisons: « Ceux qui connaissent l’histoire du Flambeau savent qu’aux heures de crise, l’auteur responsable des éditoriaux LE FLAMBEAU, FAX ou TAEDA est le directeur-fondateur de la Revue, Henri Grégoire… Ce qui ne veut pas dire que les éditoriaux en question ne soient pas le fruit d’un travail collectif. La variété – et la sûreté – de notre information suppose, ou plutôt prouve, un nombre considérable d’informateurs et d’initiés ». Tout ceci n’exclut pas que d’autres auteurs qu’Henri Grégoire ont également publié dans le Flambeau sous les pseudonymes FAX, TAEDA.
cercle internationnal des amis et des connaissances d’Henri Grégoire.
Les revues libérales du 19ième siècle avaient en ce qui concerne les contributions historiques un intérêt particulier pour le siècle de la Réforme. Mais contrairement à cela, Le Flambeau s’intéresse plutôt à l’histoire de l’Antiquité classique et à celle de Byzance; régulièrement il sera fait état des fouilles en Grèce, en Turquie et au Moyen-Orient, ainsi que des colloques scientifiques d’histoire.
Quant aux questions religieuses, on ne trouvera, dans Le Flambeau, que peu de traces du ton polémique, de l’anticléricalisme traditionnel et des éructations antireligieuses, nombreuses dans les revues libérales antérieures. L’approche du phénomène religieux est objective et scientifique; ici aussi prime un intérêt clair et net pour les religions de l’Ancienne Egypte et de la Grèce, ainsi que pour les débuts du christianisme (e.a. les manuscrits de la Mer Morte).
Très nombreuses sont, surtout après la deuxième guerre mondiale, les contributions littéraires, ainsi que celles concernant l’histoire littéraire et la critique littéraire.
Il est évident que l’attention la plus importante ira à la littérature française et à la littérature franco-belge. Junia Letty, soeur d’Henri Grégoire et épouse du poète André Castagnou, entretiendra de 1921 à 1929, régulièrement, la rubrique « La Grande Roue », dans laquelle la vie littéraire francophone est suivie de près. Après la deuxième guerre mondiale c’est avant tout Marianne Stoumon, épouse de l’un des codirecteurs ultérieurs du Flambeau, Paul Orgels, et, en moindre mesure, Yvonne Villette, qui livreront des contributions de critique littéraire. Outre son intérêt pour la littérature francophone, Le Flambeau s’intéresse de manière plus qu’habituelle à la littérature russe, polonaise, tchèque et, plus particulièrement encore, à la littérature grecque moderne. La littérature flamande aussi, sera abordée, bien qu’avec modération, dans des articles sur Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck ou dans des aperçus globaux de la plume de Julien Kuypers, Urbain Van de Voorde, et, dans le commentaire d’un numéro du Journal des Poètes, consacré à la littérature flamande.
Parmi les revues libérales Le Flambeau occupe une place unique et originale. La rédaction était composée de libéraux alors que la revue comptait de nombreux collaborateurs non libéraux. Le Flambeau n’était en rien lié au parti et, dans le domaine de la politique intérieure, il traduisait fréquemment les vues personnelles des membres, ou même d’un des membres, de son comité de rédaction. Lorsque Oscar Grojean fut interpelé en mars 1939 par Nyns, le secrétaire général du Ministère de l’Enseignement, sur l’incident concernant l’article « L’affaire Martens » (voir ci-dessus) il déclara non sans
quelque exagération: « Ce [= Le Flambeau] n’est pas une Revue à proprement parler politique. Elle n’est inféodée à aucun parti, ne dépend d’aucun groupe ou club, n’est pas rédigée par des politiciens. C’est une Revue d’intérêt général. Elle s’intitule: « Revue des questions politiques et littéraires ». Et elle publie surtout des études d’art, de littérature, d’histoire, de philosophie, des variétés scientifiques » (23).
A une autre occasion il déclara: « Le Flambeau est une amitié ». Et en effet, la direction de la revue a constamment appartenu à un groupe d’amis limité, parmi lesquels des collègues de l’U.L.B. et des anciens élèves d’Henri Grégoire.
En ce qui concerne les contributions non politiques, on peut affirmer que de nombreux articles atteignent un niveau supérieur, tant sur le plan du contenu que sur le plan du style, à celui d’une revue générale normale, qui s’adresse à un large public. Lors de la présentation de l’année 1952 du Flambeau à l’Académie de Langue et Littérature françaises, Henri Grégoire déclara: « Le Flambeau devient peu à peu un bulletin de la recherche scientifique, qui suit de très près les travaux des Académies » (24); lors de la présentation de l’année 1956 il réaffirma: « J’espère que l’Académie ne trouvera pas trop… académiques ces articles dont beaucoup trouveraient place dans des revues savantes et dont plusieurs sont rédigés, par des Académiciens » (25).
Le décès d’Henri Grégoire en 1964 fut un coup rude pour la revue. Des anciens étudiants, des amis et des connaissances de Grégoire (Charles Moureaux, Paul Orgels et son épouse Marianne Stoumon, Jean Baugniet et plus tard, Serge Moureaux) ont tenté de reprendre sa tâche, mais ils n’y ont réussi que très partiellement. Peu à peu la périodicité se réduisit: de mensuelle, la revue devint bimensuelle et les numéros devinrent de plus en plus minces. La parution fut aussi plus irrégulière. Entre juillet 1972 et le début 1974 Le Flambeau cessa même de paraître. En 1974 on annonça un nouveau départ, mais 1976 deviendrait la dernière année complète de la revue. En 1977 (la 59e année) il ne parut plus qu’un seul cahier de 72 pages; les 60e et 61e années sont constituées par un numéro double de 82 pages; en 1980 seul un numéro parut: celui-ci ne contenait que l’interven-tion de Serge Moureaux au Sénat au cours du débat d’investiture du gouvernement Martens III. Après le décès de Jean Baugniet, Serge Moureaux était resté le seul directeur de la revue alors qu’il était devenu en 1977 sénateur pour le F.D.F. Dès 1977 Le Flambeau n’était, en fait, plus une revue et malgré le fait que certains anciens collaborateurs continuaient à rédiger des contributions, on
(23) Le Flambeau, XXII, 4 (1939), « Pro domo nostra », pp. 475-476.
(24) Bulletin de l’Académie Royale de Belgique – Classe des Lettres, 1952, p. 594.
(25) Ibidem, 1956.
peut à peine considérer Le Flambeau encore comme toujours libéral. C’est pourquoi notre bibliographie est arrêtée après la parution du dernier numéro de l’année 1976.
* *
*
Comme dans les autres fascicules de cette série les contributions sont classées dans la présente bibliographie selon un certain nombre de rubriques; dans chaque rubrique les articles sont mentionnés chronologiquement; la rubrique « Varia » comprend les articles que nous n’avons pas pu classer dans une des rubriques précédentes et qui traitent, soit de sujets très différents, soit d’un sujet qui n’est abordé qu’une seule fois. Un certain nombre de contributions humoristiques (e.a. celles de « Bigfour ») constituent un problème particulier. Nous les avons classées dans la rubrique à laquelle le sujet de la contribution a trait. Les comptes-rendus de livres sont précédés d’un astérisque *; après les données bibliographiques le nom du critique est signalé entre parenthèses ( ). Pour un certain nombre d’articles, dont le titre ne permet pas de déterminer le contenu, nous explicitons le sujet entre [ ]. L’index des personnes signale le nom des auteurs et les noms propres mentionnés dans le titre des articles. Dans la mesure du possible nous avons identifié les pseudonymes et les noms abrégés.
M. BOTS

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s